• +297 522 6200
  • Weekdays 8:00am - 5:30pm / Saturdays 9:00am-1:00pm

General Purchase Contract

IMPORTANT NOTE: Present contract is the official, legally recognized version. Some browsers will also allow automatic translation, or third party applications that produce such translation. Online translations must be taken as reference only, and don't have direct legal use unless said translation has been verified by proper legal procedure.

ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Garage Centraal Aruba N.V. en kopers of opdrachtgevers met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.

2. Zij zijn tot stand gekomen in oktober 2001

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de auto: een personenauto of een bedrijfswagen. de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht; de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor; de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt; de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt; de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxa- ties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als “werkzaamheden”; de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden; de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daar voor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren; de garantie:a. op nieuwe auto’s, onderdelen en toebehoren: de garantie die door de fabrikant  op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;b. op gebruikte auto’s: de garantie die is beschreven in het verstrekte Centraal garantie bewijs voor een gebruikte auto;c. op werkzaamheden: de Centraal-reparatie- en onderhoudsgarantie;

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 - De aanbiedingDe aanbieding wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

Artikel 2 - De overeenkomstDe overeenkomst inzake een nieuwe of een gebruikte auto dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt een mondelinge overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomstIn een schriftelijke overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:- de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;- de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;- de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;- de a? everingskosten van de auto;- de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);- de wijze van betaling.

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijging1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke hef? ngen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieksprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs worden doorberekend.

Artikel 5 - Het risico voor de autoDe auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Artikel 6 - De overschrijding van de leveringstermijn1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto a? evert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. 2. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade. 3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengeko men vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 - Annulering1. De koper heeft de bevoegdheid voor leveringen uit voorraad de koopovereenkomst te annuleren. Deze annu lering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto.Indien de koper na één week deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uit drukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper is geleverd.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 8 - De opdrachtDe opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling of schriftelijk gegeven. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9 - Prijsopgave en termijnDe opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van a? evering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 - De rekeningVan de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespeci? ceerde rekening afgegeven.

Artikel 11 - StallingskostenIndien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 12 - RetentierechtDe reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto of indien er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de opdrachtgever/koper. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de gewone rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

Artikel 13 - Vervangen onderdelenDe vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 14 - SchadetaxatieIndien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen.De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, deze gedragsregels behelsen onder andere dat niet meer dan 10% van het schadebedrag in rekening zal worden gebracht.

GARANTIE

Artikel 15 - Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren1. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant wordt verstrekt, onverminderd de rechten die de koper op grond van de wet heeft. Garantie is alleen van toepassing indien de auto volgens fabrieks voorschriften is onderhouden bij Garage Centraal Aruba N.V.2. Op gebruikte auto’s is alleen dan garantie voor een gebruikte auto van toepassing indien het Garage Centraal garantiebewijs voor een gebruikte auto is verstrekt. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

Artikel 16 - Reparatie- en onderhoudsgarantie1. De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschik king van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht.Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17 - De betaling1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn breng schulden. Betaling dient contant te geschieden bij a? evering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde betaalkaarten of bankcheques.2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengeko men, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks 2% rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalings termijn van één maand. De koper/opdrachtgever is dan rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij aan getekende brief door de verkoper/reparateur is aangemaand om te betalen.4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag.De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van A? . 100,--.

Artikel 18 - EigendomsvoorbehoudDe geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud. Artikel 19 - AfwijkingenAfwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GARAGE CENTRAAL ARUBA N.V.avv v.1.1

Ready to help you: the Centraal Sales Team!

Demis

Demis Thielman

Sales Associate
T: 739-1974
        


Liz

Lizzette Koolman

Sales Associate
T: 594-4900
        


Jim

Jim Biegstraaten

Sales Associate
T: 733-0134
        


Jorge

Jorge Velazquez

Sales Associate
T: 594-2994
        


Alex

Alex Dijkhoff

Sales Associate
T: 592-6075
        


Adolfo

Adolfo Gonzalez

Sales Associate
T: 563-5074
        
Johnny

Johnny Milan

Senior Sales Associate
T: 593-3778
        
Tony

Tony Hartman Kok

Director of Sales
T: 730-3000
        

About Garage Centraal

The goal of Garage Centraal Aruba is simple: that everyone that needs a vehicle is able to have a vehicle that satisfies their needs and expectations, with expert service and parts support. We offer award winning quality vehicles from Hyundai, Isuzu and Volkswagen, along with an extensive catalog of pre-owned vehicles.

We are open from 8:00am till 5:30pm on weekdays and saturday from 8:00 to 12:00pm. Come visit us or call us at 522-6200

Search